RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

วันวิสาขบูชา ปรากฏการณ์อัศจรรย์ของชาวพุทธ

วันวิสาขบูชา ปรากฏการณ์อัศจรรย์ของชาวพุทธ

พระวันวิสาขบูชา ใกล้เวียมาบรรจบอีกครั้ง โดยปกติ วันวิสาขบูชา จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
แต่สำหรับปี 2558 เป็นปีที่มีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองหน)  ก็จะเลื่อนออกไป เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558

วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ถือเป็นวันสำคัญสากลทางพุทธศาสนา ซึ่งมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพาน ของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ

เหตุการณ์สำคัญทั้งสามประการนี้ เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล
– เหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน)
– เหตุการณ์ที่สอง เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน)
– เหตุการณ์ที่สาม เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น วันเสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน)
โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะ นี้เอง

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา
ส่วนใหญ่จะมีการจัดพิธีบุญครั้งใหญ่ จัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลและรำลึกถึงพระพุทธเจ้า เช่น ทำบุญตักบาตร ถือศีล ฟังธรรม ปล่อยนก ปล่อยปลา และเวียนเทียนรอบอุโบสถ์ในช่วงค่ำ เพื่อเป็นการถวายพุทธบูชา