RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงานแห่งชาติ

1 พฤษภาคม ของทุกปี ตามที่คณะพรรคสังคมนิยมระหว่างชาติได้กำหนดให้เป็น “วันแรงงาน” หรือ “วันกรรมกรสากล” หรือ “วันเมย์เดย์” โดยถือกำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ในยุคโรมันโบราณ ประเทศยุโรปส่วนมากจะกำหนดตามวันดังกล่าว ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ที่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง

สำหรับประเทศไทย เริ่มประกาศวันแรงงานแห่งชาติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 ได้มีการจัดตั้งกองกรรมกรขึ้น เพื่อทำหน้าที่ด้านการจัดหางานและศึกษาภาวะความเป็นอยู่ของคนงานทั่วไป พ.ศ. 2499 รัฐบาลได้ ขยายกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์มากขึ้น และประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับแรกในปี พ.ศ. 2508 และปีเดียวกันได้มีการตั้งกรมแรงงานขึ้น และประกาศใช้ พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน

ปัจจุบันการบริหารแรงงานอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีงานสำคัญเกี่ยวข้องกับแรงงาน อาทิ การจัดหางาน, งานแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาแก่เยาวชนและผู้ประสงค์จะทำงาน, การพัฒนาและส่งเสริมแรงงาน, งานคุ้มครองแรงงาน และ งานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง