RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

13 มีนาคม วันช้างไทย

13 มีนาคม วันช้างไทย

วันช้างไทย
ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี
ริเริ่มโดยคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทย จะช่วยให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย จึงกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย (ในสมัย ร.2) เป็นวันช้างไทย เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา กระทั่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541

กิจกรรมวันช้างไทย
กิจกรรมวันช้างไทย หน่วยงานรัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ การจัดสะโตกช้าง หรือ ขันโตกช้าง เพื่อให้ช้างกินอาหารที่ทางปางช้างจัดเตรียมไว้ให้จนอิ่มหนำ ในวันนี้ เด็กนักเรียน จะสามารถเข้าชมช้างได้ฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเห็นถึงคุณค่าของ “ช้างไทย”