RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

มาฆบูชา

มาฆบูชา

24มาฆะ เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย กำหนดให้วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เช่นเดียวกับในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 (เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4)

วันมาฆบูชา มีความสำคัญด้วยมีเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปี ตรงกันถึง 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต (จาตุร=4 + องค์=ส่วน + สันนิบาต=ประชุม) ” คือ
1.ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2.มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3.พระสงฆ์ที่มาประชุม ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4.พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
ในวันมาฆบูชานี้เอง เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาเป็นเวลา 9 เดือน โดยหลักคำสอนของพระองค์ให้ยึดหลัก กระทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

สำหรับพุทธศาสนิกชน ในช่วงเช้าของวันมาฆบูชา มักจะทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา ส่วนช่วงค่ำ จะนำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ การเวียนเทียนจะเดินเวียนขวา 3 รอบ โดยระหว่างเดินให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมักจะรักษาศีล ส่วนบ้านเรือน และสถานที่ราชการ จะประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา