RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

อาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา มาจากคำว่า “อา-สาน-หะ-บู-ชา” หรือ “อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา” ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห (เดือน 8 ทางจันทรคติ) กับบูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8 หรือเรียกให้เต็มว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และ พระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ
การเทศนาครั้งนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือ หลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ ซึ่งเรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือ พระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร และในวันนี้ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก เหตุการณ์นี้เกิดก่อนพุทธศักราช 45 ปี

วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ คือ
1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
2. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ รู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน
3. เป็นวันแรกที่เกิดพระภิกษุในพระพุทธศาสนา คือ  พระอัญญาโกณฑัญญะ เมื่อบรรลุธรรมแล้ว จึงขอบวชเป็นพระภิกษุ
4.เป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบสาม เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
พระ1
การแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ 2 ประการคือ
1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง คือ ไม่หมกหมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง และ การไม่สร้างความลำบากแก่ตนในการดำเนินชีวิต โดยให้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ตามองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ 8 คือ
– สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ
– สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ
– สัมมาวาจา เจรจาชอบ
– สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ
– สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ
– สัมมาวายามะ พยายามชอบ ละชั่วบำเพ็ญดี
– สัมมาสติ ระลึกชอบ
– สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ
2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ คือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส อันได้แก่ ทุกข์, สมุทัย(เหตุแห่งทุกข์), นิโรธ (ความดับทุกข์) , มรรค (กระบวนการแก้ปัญหา, ดับทุกข์)พระ3สำหรับวันอาสาฬหบูชา ในปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2558
พุทธศาสนิชน มักปฏิบัติกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา คือ ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) และสวดมนต์ เพื่อระลึก เตือนใจ และสำรวจตน ว่าตั้งอยู่ในการคิดดี ประพฤติดีแล้วหรือไม่