RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labour)

ตรงกับวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Orginazation, ILO) กำหนดวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ขึ้นตั้งแต่ปี 2542

จากที่ได้ร่วมประชุมข้อตกลงร่วมกันระหว่างนานาประเทศ เพื่อให้ประเทศสมาชิกดำเนินการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปอย่างเร่งด่วน จนถึงขณะนี้มีประเทศสมาชิกร่วมลงนามแล้วจำนวน 178 ประเทศ

สำหรับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 และในทุกๆปี จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก อาทิ การเสวนา การแสดงคอนเสิร์ต การเดินพาเหรด การแข่งขัน และการแสดงของนักเรียน

สำหรับในปี 2558 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีกำหนดจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง นอกจากนี้ทางจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มและคืนความสุขให้เด็กไทยและเด็กข้ามชาติในพื้นที่จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ ณ ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร